Product Tag - 40点

 • JM-40T-D 40点

  产品型号: JM-40T-D
  输入输出点数: 24DI16DO
  电源: DC 24V/AC100V-240V
  输出方式: 晶体管 NPN
  高速脉冲输出: 4通道 最大200 Khz,3轴电子凸轮
  驱动电机数量: 4台步进/伺服
  通讯接口: RS232,RS485, USB

 • JH2-40R-E-A 40点

  产品型号: JH2-40R-E-A
  输入输出点数: 24DI16DO
  电源: AC  220V
  输出方式: 继电器
  通讯接口: RS232/2*RS485/Ethernet/EtherCAT/ USB

 • JH2-40R-E-D 40点

  产品型号: JH2-40R-E-D
  输入输出点数: 24DI16DO
  电源: DC24 V
  输出方式: 继电器
  通讯接口: RS232/2*RS485/Ethernet/EtherCAT/ USB

 • JH2-40T-E-A 40点

  产品型号: JH2-40T-E-A
  输入输出点数: 24DI16DO
  电源: AC  220V
  输出方式: 晶体管 NPN
  高速脉冲输出: 8通道 最大200 Khz
  驱动电机数量: 8台步进/伺服
  通讯接口: RS232/2*RS485/Ethernet/EtherCAT/ USB

 • JH2-40T-E-D 40点

  产品型号: JH2-40T-E-D
  输入输出点数: 24DI16DO
  电源: DC 24V
  输出方式: 晶体管 NPN
  高速脉冲输出: 8通道 最大200 Khz
  驱动电机数量: 8台步进/伺服
  通讯接口: RS232/2*RS485/Ethernet/EtherCAT/ USB

 • JM2-40T-E-A 40点

  产品型号: JM2-40T-E-A
  输入输出点数: 24DI16DO
  电源: AC220V
  输出方式: 晶体管 NPN
  高速脉冲输出: 8通道 最大200 Khz
  脉冲与总线轴合计8轴,支持电子凸轮
  通讯接口: RS232/2*RS485/Ethernet/EtherCAT/USB

 • JM2-40T-E-D 40点

  产品型号: JM2-40T-E-D
  输入输出点数: 24DI16DO
  电源: DC 24V
  输出方式: 晶体管 NPN
  高速脉冲输出: 8通道 最大200 Khz
  脉冲与总线轴合计8轴,支持电子凸轮
  通讯接口: RS232/2*RS485/Ethernet/EtherCAT/USB

 • JS-40T2AO-D 40点

  产品型号: JS-40T2AO-D
  输入输出点数: 24DI16DO
  电源: DC 24V/AC100V-240V
  输出方式: 晶体管 NPN
  高速脉冲输出: 4通道 最大200 Khz
  驱动电机数量: 4台步进/伺服
  通讯接口: RS232,RS485, USB

 • JS-40T1AI1AO-D 40点

  产品型号: JS-40T1AI1AO-D
  输入输出点数: 24DI16DO
  电源: DC 24V/AC100V-240V
  输出方式: 晶体管 NPN
  高速脉冲输出: 4通道 最大200 Khz
  驱动电机数量: 4台步进/伺服
  通讯接口: RS232,RS485, USB

 • JS-40T-D 40点

  产品型号: JS-40T-D
  输入输出点数: 24DI16DO
  电源: DC 24V/AC100V-240V
  输出方式: 晶体管 NPN
  高速脉冲输出: 4通道 最大200 Khz
  驱动电机数量: 4台步进/伺服
  通讯接口: RS232,RS485, USB

 • JS-40T-E-D 40点

  产品型号: JS-40T-E-D
  输入输出点数: 24DI16DO
  电源: DC 24V/AC100V-240V
  输出方式: 晶体管 NPN
  高速脉冲输出: 4通道 最大200 Khz
  驱动电机数量: 4台步进/伺服
  通讯接口: RS232,RS485, 以太网

 • JS-40R-D 40点

  产品型号: JS-40R-D
  输入输出点数: 24DI16DO
  电源: DC 24V/AC100V-240V
  输出方式: 继电器
  通讯接口: RS232,RS485, USB