Product Tag - 晶体管输出

 • JS-68T-D 68点

  产品型号: JS-68T-D
  输入输出点数: 36DI32DO
  电源: DC 24V/AC100V-240V
  输出方式: 晶体管 NPN
  高速脉冲输出: 4通道最大200 Khz
  驱动电机数量: 4 台步进/伺服
  通讯接口: RS232, USB

 • JM-32T-D 32点

  产品型号: JM-32T-D
  输入输出点数: 16DI16DO
  电源: DC 24V/AC100V-240V
  输出方式: 晶体管 NPN
  高速脉冲输出: 4通道 最大200 Khz,3轴电子凸轮
  驱动电机数量: 4台步进/伺服
  通讯接口: RS232,RS485, USB

 • JM-40T-D 40点

  产品型号: JM-40T-D
  输入输出点数: 24DI16DO
  电源: DC 24V/AC100V-240V
  输出方式: 晶体管 NPN
  高速脉冲输出: 4通道 最大200 Khz,3轴电子凸轮
  驱动电机数量: 4台步进/伺服
  通讯接口: RS232,RS485, USB

 • JM-60P-D 60点

  产品型号: JM-60P-D
  输入输出点数: 36DI24DO
  电源: DC 24V/AC100V-240V
  输出方式: 晶体管 NPN
  高速脉冲输出: 12通道 最大200 Khz,4轴电子凸轮
  驱动电机数量: 12台步进/伺服
  通讯接口: RS232,RS485, USB

 • JS-60P-D 60点

  产品型号: JS-60P-D
  输入输出点数: 36DI24DO
  电源: DC 24V/AC100V-240V
  输出方式: 晶体管 NPN
  高速脉冲输出: 12通道 最大200 Khz
  驱动电机数量: 12台步进/伺服
  通讯接口: RS232,RS485, USB

 • JS-60T-D 60点

  产品型号: JS-60T-D
  输入输出点数: 36DI24DO
  电源: DC 24V/AC100V-240V
  输出方式: 晶体管 NPN
  高速脉冲输出: 4通道 最大200 Khz
  驱动电机数量: 4台步进/伺服
  通讯接口: RS232,RS485, USB

 • JE12-1616T-E 32点

  产品型号: JE12-1616T-E
  输入输出点数: 16DI16DO
  电源: DC24 V
  输出方式: NPN
  脉冲与总线轴合计12轴
  通讯接口: RS232/RS485/Ethernet/EtherCAT/ USB

 • JE32-1616T-E 32点

  产品型号: JE32-1616T-E
  输入输出点数: 16DI16DO
  电源: DC24 V
  输出方式: NPN
  脉冲与总线轴合计32轴
  通讯接口: RS232/RS485/Ethernet/EtherCAT/ USB

 • JE6-1616T-E 32点

  产品型号: JE6-1616T-E
  输入输出点数: 16DI16DO
  电源: DC24 V
  输出方式: NPN
  脉冲与总线轴合计6轴
  通讯接口: RS232/RS485/Ethernet/EtherCAT/ USB

 • JEM12-1616T-E 32点

  产品型号: JEM12-1616T-E
  输入输出点数: 16DI16DO
  电源: DC24 V
  输出方式: NPN
  脉冲与总线轴合计12轴,支持电子凸轮
  通讯接口: RS232/RS485/Ethernet/EtherCAT/USB
 • JEM32-1616T-E 32点

  产品型号: JEM32-1616T-E
  输入输出点数: 16DI16DO
  电源: DC24V
  输出方式: NPN
  脉冲与总线轴合计32轴,支持电子凸轮
  通讯接口: RS232/RS485/Ethernet/EtherCAT/USB
 • JEM6-1616T-E 32点

  产品型号: JEM6-1616T-E
  输入输出点数: 16DI16DO
  电源: DC24 V
  输出方式: NPN
  脉冲与总线轴合计6轴,支持电子凸轮
  通讯接口: RS232/RS485/Ethernet/EtherCAT/USB